Darmowa dostawa od 250zł | Najbliższy dzień wysyłki: 27.01. (pon.) i 30.01. (czw.)

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Devangari Agnieszka Cichecka z siedzibą w Otwocku przy ulicy Czerskiej 8, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 5321919620  oraz REGON 147000144, określany w dalszej części Regulaminu jako Devangari .


ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

2. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów marki Devangari Art, a w szczególności reguły rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, rezerwowania produktów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych. 

4. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu. 

5. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.


INFORMACJE O PRODUKTACH

6. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego kodu oraz ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie Devangari uzna za wartościowe dla Klienta. 


7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli. 


8. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.


WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

9. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu. 


10. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie.

Klient wypełniając formularz zobowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. 

Jeśli próba kontaktu nie powiedzie się, zamówienie zostanie automatycznie anulowane w ciągu 7 dni.


11. Administratorem danych osobowych jest Devangari z siedzibą w Otwocku przy ulicy Czerska 8, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Otwocku o numerze NIP 5321919620 oraz REGON 147000144. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta. Więcej informacji znajduje się na odrębnej stronie dotyczącej polityki prywatności: http://www.devangari-art.pl/strona/polityka_prywatnosci


12. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych. 


13. Devangari dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu. 


14. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim 

15. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta, w sposób opisany w pkt 24 niniejszego Regulaminu. 

16. Stronami zawieranej umowy są Klient oraz Devangari z siedzibą w Otwocku.


DOKONYWANIE ZAKUPÓW

17. Ceny widniejące na stronie są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki. 

18. Dokonując wyboru produktu Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności – za pośrednictwem płatności Shoplo. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


19. Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Devangari zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych. 


20. Zamówienie może zostać złożone z konta Klienta jakie uprzednio on zarejestrował w bazie danych sklepu,

bądź też bezpośrednio, bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru, do koszyka z zakupami. 


21. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych.

Po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych nie jest możliwa. 

22. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 21 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Devangari w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną. 


23. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia. Devangari zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji. 


24. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.


FORMY PŁATNOŚCI:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

25. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki. Jeśli w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, nie wpłynie za nie zapłata, zamówienie zostanie anulowane.


26. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, InPost bądź Poczty Polskiej do Klienta na adres wskazany w zamówieniu w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie pełnej należności wynikającej z zamówienia. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną. Czas dostawy świadczony przez ww. podmioty to w przypadku firmy kurierskiej 1-2 dni robocze, w przypadku Poczty Polskiej 2-3 dni robocze. Informacje o bieżących terminach wysyłki są opisywane na stronie głównej oraz w dziale "Dostawa i koszty wysyłki".


27. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka kurierska, paczkomatowa lub list, paczka pocztowa priorytetowa. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska lub Poczta Polska.

28. W przypadku produktów elektronicznych, produkty wysyłane są natychmiast bądź w ciągu 3 dni roboczych przy pomocy wiadomości e-mail. 


REKLAMACJE I ZWROTY

29. Devangari ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.


30. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem Devangari ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym. 


31. Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres: Czerska 8, 05-400 Otwock. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją. 

32. Devangari  rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 32 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, Devangari wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji. 

33. W przypadku uwzględnienia reklamacji Devangari  odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją. 

34. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

35. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (rachunek lub fakturę).

Adres do zwrotu:

Devangari Agnieszka Cichecka

ul. Czerska 8, 05-400 Otwock

info@devangari-art.pl

devangari.art@gmail.com

(proszę oznaczyć paczkę jako "ZWROT" lub "REKLAMACJA")

36. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił bądź które zwraca, na własny koszt i ryzyko.

37. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot środków za transakcję dokonaną przez Klienta zostanie wykonany na rachunek karty płatniczej użytej do dokonanej płatności.

38. W przypadku produktów elektronicznych Klient wyraża zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zamawianego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a co za tym idzie traci prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).


40. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

'.$this->translator->trans('bundles.widget.front.bundle_price').': %bundleSum%
'.$this->translator->trans('bundles.widget.front.cancel').'

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj